Klub Krótkofalowców SP5PSL przy Zespole Szkół w Zegrzu, ul. Oficerska 3, 05-131 Zegrze, Rok założenia 1964, Licencja 1965
 

Regulamin Współzawodnictwa  „INTERCONTEST KF” SP DX Clubu

(zaktualizowany w roku 2004r.)
1. Nazwa wspó
łzawodnictwa: INTERCONTEST KF.
Cel współzawodnictwa:
2.1. Wzmożenie aktywności polskich nadawców w imprezach KF o znaczeniu międzynarodowym oraz podniesienie rangi polskiego krótkofalarstwa na forum światowym.
2.2. Podnoszenie umiejętności operatorskich w celu dorównania wynikom sportowym osiąganym przez czołówkę krótkofalowców europejskich i światowych.
2.3. Wyłonienie najaktywniejszych nadawców reprezentujących wysoki poziom operatorski i stworzenie tym samym wzoru godnego naśladowania przez młodych, początkujących krótkofalowców SP.
3. Zakres współzawodnictwa :
3.1. Współzawodnictwo „INTERCONTEST KF” obejmuje wszystkich nadawców indywidualnych oraz kluby SP.
3.2. Współzawodnictwo „INTERCONTEST KF” obejmuje następujący wykaz zawodów światowych :
- SPDX Contest CW/SSB/MIX,
- WPX Contest CW/SSB,
- WAEDX Contest CW/SSB,
- IARU HF CW/SSB/MIX,
- RUSSIAN DX Contest SSB/CW/MIX ,
- ARRL CW/SSB,
- CQWWDX Contest CW/SSB.
3.3. Wykaz pasm zaliczanych do współzawodnictwa: 1.8 - 3.5 - 7 - 14 - 21 - 28 MHz.
4. Klasyfikacja:
4.1. Oddzielna klasyfikacja w grupie stacji indywidualnych z jednym operatorem: PHONE, CW, MIXED
4.2. Oddzielna klasyfikacja w grupie stacji z wieloma operatorami : MIXED (do tej grupy zalicza się:  stacje klubowe, stacje "contestowe" i inne stacje obsługiwane przez wielu operatorów).
4.3. Do klasyfikacji zalicza się:
4.3.1. W kategorii CW i PHONE pięć najlepszych wyników uzyskanych w zawodach wg. pkt.3.2.
4.3.2. W kategorii MIXED dziesięć najlepszych wyników uzyskanych emisjami CW i SSB lub MIXED w zawodach wg. pkt.3.2.
4.3.3. Wyniki uzyskane w podstawowych klasyfikacjach zawodów tj. bez np. QRP, LP, assisted itp.
4.3.4. Wyniki uzyskane w klasyfikacjach wg. pkt. 4.3.3. porównywane będą do wyników w klasyfikacjach podstawowych tj. High Power. Jeżeli stacja w zawodach wykazana będzie w kilku klasyfikacjach, do współzawodnictwa użyty będzie jeden - najlepszy wynik.
4.3.5. Zawody przeprowadzone w ciągu jednego roku kalendarzowego.
4.4. Klasyfikacja prowadzona jest łącznie dla całego obszaru SP bez podziału na okręgi, oddziały, inne kluby specjalistyczne itp.
4.5. Warunkiem sklasyfikowania we współzawodnictwie „INTERCONTEST KF” jest udział w co najmniej dwóch zawodach wg. pkt.3.2.
4.6. Kolejność zajętych miejsc zostaje ustalona na podstawie sumy punktów za udział (P1) i wynik (P2).
5. Punktacja: wynik = P1 + P2.
5.1. Punkty za udział P1 : za udział w zawodach, bez względu na rodzaj uzyskuje się 10 pkt.
5.2. Punkty za wynik P2 : przeliczane są w stosunku do najlepszego wyniku w danej kategorii uzyskanego przez stacje EU wg  wzoru:
                     wynik stacji SP      
P2 = N x ---------------------------
                najlepszy wynik w EU

Gdzie: N - współczynnik zależny od rodzaju kategorii SB/MB.
Uwaga: dla SPDX Contest: najlepszy wynik EU = SP
5.2.1. Tabela odniesienia współczynnika „N” :    - Singleband : N=100 pkt.     - Multiband : N=200 pkt.
6. Podsumowanie:
Obliczenia wyników oraz sporządzenia listy dokona komisja powołana przez Zarząd SPDXC. Podsumowanie współzawodnictwa „INTERCONTEST KF” uzależnione jest od terminowego otrzymania przez komisje oficjalnych wyników zawodów nie później niż dwa lata po roku kalendarzowym objętym współzawodnictwem. Decyzje komisji są ostateczne.
7. Nagrody:
7.1. Zwycięzcy w poszczególnych grupach otrzymują tytuł : „MISTRZ INTERCONTEST KF” na dany rok oraz na własność puchar pamiątkowy.
7.2. Za zajęcie drugiego i trzeciego miejsca w poszczególnych grupach klasyfikacyjnych uczestnicy otrzymują dyplomy.
8. Wyniki współzawodnictwa „INTERCONTEST KF” stanowią podstawę do rekomendowania przez SPDXC reprezentantów na zawody WRTC.
9. Ogłoszenie wyników współzawodnictwa, nadanie tytułów mistrzowskich oraz wręczenie pucharów i dyplomów dla zwycięzców odbywa się na zjeździe SPDX Klubu.


 

Opublikowano 06-12-2008, Start Witryny SP5PSL - 24-12-2005 - projekt: Szablonownia, adaptacja sp5jxk